Bestsellery
Szpilka do włosów cyrkonia duża
Szpilka do włosów cyrkonia duża
2,00 zł
szt.
Biała gipsówka 10mm - 10 sztuk
Biała gipsówka 10mm - 10 sztuk
2,50 zł
kpl.
Korona - 10 sztuk
Korona - 10 sztuk
1,50 zł
Mix płatków kwiatów - 10 sztuk
Mix płatków kwiatów - 10 sztuk
0,70 zł
kpl.
Złote róże 11 mm - 10 sztuk
Złote róże 11 mm - 10 sztuk
2,50 zł
kpl.
Butelka dziecięca 3D
Butelka dziecięca 3D
2,00 zł
szt.
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALECACKO.PL

Witryna znajdująca się pod adresem www.alecacko.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

Prowadzącym sklep internetowy www.alecacko.pl – zwany dalej „Sklepem” jest prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALE CACKO Elżbieta Gawryś – wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,. NIP 9580363504, REGON 363250170, e-mail: kontakt@alecacko.pl, tel.: +48 786 118 589

Definicje

 1. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które zawarły lub zamierzają zawrzeć Umowę Sprzedaży. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły trzynaście lat mogą zawierać Umowy Sprzedaży w zakresie w jakim dopuszczają to powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Konto Klienta - baza zawierająca dane o Kliencie, w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania Klienta, adres, na który mają być zrealizowane dostawy (o ile jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego Klienta, nazwa firmy oraz NIP firmy, a także dane dotyczące Zamówień i historii Zamówień.
 3. Potwierdzenie - ma znaczenie nadane w punkcie 2 Regulaminu.
 4. Produkt – towary oferowane w Serwisie, w szczególności z branż moda, biżuteria, akcesoria i podobne.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
 6. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającą pod adresem www.alecacko.pl
 7. Sprzedająca – oznacza Elżbietę Gawryś, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ALE CACKO Elżbieta Gawryś – wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Marsa 20 B lok. 11 80-229 Gdańsk. NIP 9580363504, REGON 363250170
 8. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 9. Zamówienie - ma znaczenia nadane w punkcie 2 Regulaminu.
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 11. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 12. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 13. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z serwisu internetowego działającego pod adresem www.alecacko.pl.

1.2. Administratorem serwisu jest Sprzedająca.

1.3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących wymagań: posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW Serwisu, połączenie z siecią Internet oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

2. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

2.1. Niniejszy Regulamin Sklepu stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między: Elżbietą Gawryś działającą w ramach ALE CACKO Elżbieta Gawryś i – zwaną dalej „Sprzedawcą” a nabywcami produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.

2.2. Serwis prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach i usługach Serwis zamieszcza na stronie www.alecacko.pl.

2.3. Bieżąca obsługa Kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 9 do 17 pod numerem telefonu +48 786 118 589 oraz mailowo pod adresem kontakt@alecacko.pl

2.4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Realizacja zamówienia odbywa się tylko w dni robocze w godzinach 9-17. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.

2.5. W Sklepie internetowym zamówienia mogą składać osoby posiadające status zarejestrowanego użytkownika Serwisu (zakupy przez rejestrację) jak i osoby nie posiadające takiego statusu, które dokonują zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania (zakupy bez rejestracji).

2.6. Skuteczne złożenie zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (zakupy przez rejestrację - Konto Klienta) lub poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres dostawy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy (zakupy bez rejestracji). Klient może, lecz nie jest zobowiązany do rejestracji.

2.7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2.8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów na Stronie.

2.9. W celu dokonania bezpłatnej rejestracji należy wypełnić znajdujący się na Stronie www.alecacko.pl formularz rejestracyjny i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedającej poprzez wybór odpowiedniej funkcji z formularza. W trakcie rejestracji ustalone zostanie indywidualne hasło.

2.10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającą. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta (usługa bezpłatna), zaś Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

2.11. Skuteczne złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.12. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.13. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupów przez rejestrację, zamówienie dokonywane jest po zalogowaniu się do Sklepu. Klient w celu zamówienia towaru, po zalogowaniu dodaje go do koszyka, następnie wybiera sposób płatności i dostawy, wskazuje dane niezbędne do wystawienia faktury VAT ( jeśli Klient żąda jej wystawienia) oraz podaje ewentualne uwagi dotyczące zamawianego towaru lub adresu dostawy. Po złożeniu Zamówienia Sprzedająca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail „Potwierdzenie zamówienia” – przyjmując w ten sposób Zamówienie Klienta do realizacji, co stanowi także potwierdzenie specyfikacji wybranego Produktu, ceny wraz z kosztami przesyłki, sposobu płatności, sposobu i terminu dostawy lub odbioru zakupionego Produktu („Potwierdzenie”).

2.14. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta następuję poprzez klikniecie w link przesyłany przez Sprzedającą na adres e-mail podany przez Kupującego. Po dokonaniu przez Kupującego Potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

2.15. W przypadku gdy widniejący w Potwierdzeniu opis lub cena Produktu nie odpowiadają temu, co było wskazane w Serwisie, Klient powiadomi niezwłocznie Sprzedającą o zaistnieniu takich okoliczności. W takim przypadku Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

2.16. Bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego w Zamówieniu. Realizacja Zamówienia (tj. wysyłka Produktu) nastąpi po dokonaniu płatności.

2.17. Sytuacja wyjątkowa - wyczerpany stan magazynowy: Realizacja zamówień odbywa się wg kolejności ich składania i należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku wyczerpania stanu magazynowego Produktu, zamówienie może nie zostać zrealizowane lub termin jego realizacji musiałby zostać odpowiednio przedłużony, w tym na okres dłuższy niż 30 dni. Odpowiednie informacje przekazywane są w wiadomościach email bądź telefonicznie.

2.18. W przypadku gdyby Zamówienie Klienta nie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak Produktów, Sprzedająca informuje o tym Klienta niezwłocznie przesyłając e-mail stwierdzający, iż nie może zrealizować Zamówienia, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy lub proponując inny Produkt o podobnych właściwościach – odsyłając do dokonania nowego/kolejnego zamówienia na stronach Serwisu. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2.19. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone i opłacone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

2.20. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy nie zostanie opłacone w terminie 7 dni licząc od daty dokonania Potwierdzenia złożenia Zamówienia.

3. SPOSÓB ZAPŁATY I DORĘCZENIA

3.1. Sposoby zapłaty:

 • przelewem na rachunek bankowy o numerze 76 1020 1811 0000 0502 0285 6094
 • za pośrednictwem platformy płatniczej "Płatności Shoper";

3.2. Odbiór przesyłki: Klient, odbierając przesyłkę z Produktem, powinien w miarę możliwości sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sugerowane jest sporządzenie protokołu szkody, w obecności kuriera lub pracownika poczty. Protokół szkody przesłany wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie (ale nie jest konieczny). Dodatkowe dokumenty: Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

3.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. CENA I KOSZTY

4.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania przez Klienta Zamówienia i nie podlega negocjacji.

4.3. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.4. Cena Towaru nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są pokrywane przez Kupującego i kształtują się następująco:

 • Poczta Polska:
  • list polecony ekonomiczny - 8 zł / 12 zł;
  • list polecony priorytet - 9 zł / 13 zł;
  • paczka pocztowa ekonomiczna - 8 zł / 11 zł;
  • paczka pocztowa priorytetowa - 10 zł / 15 zł;

5. CZAS REALIZACJI

5.1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta,
 • odbiór osobisty pod adresem ul. Marsa 20 B lok. 11 80-229 Gdańsk wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

5.2. Termin doręczenia przesyłki, na adres wskazany przez Kupującego jest zależny od sposobu zapłaty oraz formy wysyłki wybranej przez Kupującego.

5.3. Dostawy Produktów powinny zostać dokonane w maksymalnie w 14 dni roboczych, chyba że inny termin wynika z Potwierdzenia (co będzie zgodne z terminem wynikającym z punktu 6.1 Terminy dostawy będą liczone od dnia zaksięgowania wpłaty dokonanej przelewem bankowym lub za pośrednictwem platformy płatniczej "Płatności Shoper". Przy czym przy obliczaniu powyższych terminów bierze się pod uwagę wyłącznie dni robocze.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 6.2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów którzy są przedsiębiorcami.

6.2. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.3. Klient który chce skorzystać z prawa odstąpienia opisanego powyżej, obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie oraz przesłać je Sprzedającej.

6.4. Termin czternastodniowy, o którym mowa powyżej liczy się od dnia doręczenia Produktu Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.5. Zwrot Produktu w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy pod warunkiem, że Produkt znajduje się w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywanym.

6.6. Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014.827 z dnia 2014.06.24), ze względów higienicznych, odstąpienie oraz zwrot Produktów nie będą możliwe w przypadku, usunięcia metki zabezpieczającej – (tj. etykiety metkującej) w przypadku zakupu kolczyków oraz akcesoriów do włosów.

6.7. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Klienta w zakresie wykonania prawa odstąpienia bez podania przyczyn lub weryfikacji zgodności Produktów z Zamówieniem.

6.8. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon/faktura/elektronicznie potwierdzenie zakupu w zależności od potwierdzenia przesłanego przez Sprzedającą) oraz dane nabywcy z adresem oraz numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze.

6.9. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od Umowy Sprzedaży na adres: ul. Marsa 20 B lok. 11 80-229 Gdańsk.

6.10. Po dokonaniu zwrotu Sprzedająca weryfikuje przesłanki dokonanego zwrotu. W przypadku weryfikacji negatywnej, w szczególności w przypadku naruszenia metki zabezpieczającej ( o której mowa w punkcie 6.6.) Sprzedająca w formie pisemnej poinformuje o tym Klienta oraz odeśle negatywnie zweryfikowany Produkt.

6.11. W przypadku weryfikacji pozytywnej Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail, o przyjęciu zwrotu Produktu, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i pozytywnie zweryfikowano stan zwracanego Produktu.

6.12. Sprzedająca dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia Sprzedającej zwracanego Produktu. Sprzedająca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.13. Kupujący może ( lecz nie musi) skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 6.3 niniejszego Regulaminu kontaktując się w tym celu mailowo ze Sprzedającą lub może sporządzić takie oświadczenie samodzielnie.

7. PROCEDURA REKLAMACJI

7.1. Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego osobą fizyczna która nabywa produkt w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową odpowiedzialność z tytułu niezgodności produktu z umową. Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego, a także na warunkach opisanych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.2. Jeżeli Klient po otrzymaniu Produktu stwierdzi w nim wadę powinien dokonać jej zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@alecacko.pl podając w tytule wiadomości słowo "Reklamacja". Wiadomość e-mail powinna zawierać imię i nazwisko kupującego, nazwę zamówienia (numer) i opis wady. Do wiadomości powinno zostać, w miarę możliwości, dołączone zdjęcie produktu przedstawiające wadę, co ułatwi rozpatrywanie reklamacji. Klient może dokonać zgłoszenia również w formie pisemnej na adres ul. Marsa 20 B lok. 11 80-229 Gdańsk Analogicznie winny być zgłaszane reklamacje w zakresie Funkcjonowania Serwisu.

7.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Produktu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub pisemnie.

7.4. Sugerowane ( ale nie wymagane) jest zgłaszanie reklamacji dotyczących uszkodzeń przesyłek w transporcie niezwłocznie po dokonaniu odbioru Produktów. Ponadto, sugerowane jest aby Klient sporządził protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej (wymagany podpis) oraz uzupełnił Reklamację o takie informację. Protokół reklamacji przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

7.5. Koszty przesłania produktu reklamowanego są zwracane, na zasadach opisanych w punkcie 6.1-6.2 , po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Poprzez złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8.3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu informowania Klienta o nowych Produktach i promocjach. (Newsletter)

8.4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

8.5. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności Klientów zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu "Polityka Prywatności".

9. NEWSLETTER

9.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną - Newsletter.

9.2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

9.3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach w ofercie Sprzedającej, promocjach, rabatach oraz inne wiadomości dotyczące ALE CACKO dotyczące oferowanych Towarów, w tym opinie, materiały prasowe.

9.4. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę jedynie do tych Klientów którzy dokonali jego subskrypcji.

9.5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9.6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

10.1. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającą, który nie będzie krótszy niż 14 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu dotychczas obowiązującego.

10.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.05.2016.

10.3. Niniejszy Regulamin a także Umowa Sprzedaży zawarta na jego podstawie podlegają przepisom prawa polskiego.

10.4. Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania sklepu proszę kierować pod adres: kontakt@alecacko.pl.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl